Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

AJOT-ARANZACJE.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

a.i.1. Serwis ajot-aranzacje.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
a.i.2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis ajot-aranzacje.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
a.i.3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu ajot-aranzacje.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
a.i.4. Serwis ajot-aranzacje.pl dostarcza przestrzeni Usługobiorcom do zapoznania się z ofertą Usługodawcy.
a.i.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

5.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
5.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
5.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
5.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
5.5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
2. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem ajot-aranzacje.pl
3. USŁUGODAWCA – Beata Albrecht wykonująca działalność gospodarczą pod firmą A JOT PRACOWNIA PROJEKTOWA BEATA ALBRECHT wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Jana Heweliusza 13/5, 80-890 Gdańsk, NIP: 5792061906, REGON: 221735851, adres poczty elektronicznej (e-mail): mail@ajot.co, numer telefonu: + 48 532 748 846.
4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
7. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej ajot-aranzacje.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
8. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. System Opinii,
1.2. Formularz Kontaktowy.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę. System Opinii działa na poniższych zasadach:

a) opinie i informacje o usługach świadczonych przez Usługodawcę mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Usługobiorcy,
b) niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu, jak również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych,
c) niedozwolone są próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami,
d) niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które są niezgodne ze stanem faktycznym,
e) opinie nie mogą naruszać Regulaminu, przepisów prawa, dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej,

2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danej opinii z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Usługobiorcę, w przypadku, gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że Usługobiorca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich.
8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 5
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mail@ajot.co
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

§ 6
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem ajot-aranzacje.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 6 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych przez Usługodawcę na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Beaty Albrecht wykonującej działalność gospodarczą pod firmą A JOT PRACOWNIA PROJEKTOWA BEATA ALBRECHT wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Jana Heweliusza 13/5, 80-890 Gdańsk, NIP: 5792061906, REGON: 221735851. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony ajot-aranzacje.pl bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony ajot-aranzacje.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem ajot-aranzacje.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem ajot-aranzacje.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu.
4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

5.1 za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu,
5.2 za szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
5.3 za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
5.4 za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
5.5 za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
5.6 za niemożność wejścia do Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.

 

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
4. Wszelkie spory między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

5.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
5.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Kontakt

Ajot pracownia projektowa

Ul. Jana Heweliusza 13
80-890 Gdańsk

+48 532 748 846
mail@ajot.co

Godziny otwarcia pon - pt: 10.00 - 16.00
(spotkania umawiamy telefonicznie)

Formularz kontaktowy    Zróbmy razem piękne wnętrze!

    Jesteśmy dostępni na terenie Trójmiasta:

    Obszar działalności
    Skontaktuj się z nami